هنگامی که مؤمن در نهان، برای برادر مؤمنش دعا می‌کند، فرشته ای از آسمان او را ندا می‌دهد: صد هزار برابر آنچه برای برادر مؤمنت خواستی، به تو عطا شد. فرشته دومی بیش از این مقدار ندار می‌دهد. و همین‌طور هر کدامشان صد هزار برابر زیاد می‌کنند، تا این که فرشته هفتم ندا می‌دهد: هفتصد هزار برابر برای تو است. سپس خدای متعال ندا می‌دهد: من بی‌نیازی هستم که فقیر نمی‌شود. ای بنده خدا! یک میلیون برابر آنچه خواستی به تو عطا شد.*

 

خدایا دعای مرا در حق دوستانم و دعای دوستانم در حق مرا مستجاب قرار بده ...

 

*وسائل الشیعه/ج7/ص112